29 nov 2019

Protokoll ekstraordinær generalforsamling 26.11.19

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Møtedato:             26.11.19

Møtetidspunkt:   19:00

Møtested:             Sagene Samfunnshus

Til stede:                25 andelseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 30 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS var ikke representert

Møtet ble åpnet av Kirsten Gulbrandsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1             Konstituering

A   Valg av møteleder

Som møteleder ble Pål Bugge Haagenrud foreslått.

Vedtak: Godkjent

 

B    Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene (og eventuelt fullmakter) som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

 

C    Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen

Som referent ble Pål Bugge Haagenrud foreslått, og til å signere protokollen ble Are Valle Skjelvan og Martin Berdahl Aamundsen foreslått.

Vedtak: Godkjent

 

D   Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2             Salg av fellesareal i Bentsebrugata 16 A

 

Se innkalling for komplett saksfremstilling:

 

Forslag til vedtak:

Det knyttes derfor en ny andel etter utleielokalene i Bentsebrugata 16 A. Dette vil bli

andel nr 181 i borettslaget. Den nye andelens pålydende, dvs. summen av andelskapital og

innskudd, fastsettes til kr. 1 000.

 

Fellesgjelden justeres slik at den nye andelen får samme fellesgjeld som tilsvarende andeler i borettslaget med samme størrelse. Andelen skal ha tilsvarende felleskostnader som borettslagets øvrige ett-roms andeler. Den nye andelen selges til høystbydende. Over- eller underpris fremkommer derfor først når avtale om salg er inngått.

 

Styret gis med dette vedtak fullmakt til å foreta alle handlinger som er nødvendige for å gjennomføre vedtaket. Styrets har herunder fullmakt til:

 

  • å gjennomføre salg av andelen, herunder akseptere bud, inngå kjøpekontrakt, pantsette andelene (sikringsobligasjon til eiendomsmegler), etc
  • å fastsette andel fellesgjeld for den nye andelen, samt fastsette endret fordelingsnøkkel for felleskostnadene, begge deler basert på de samme prinsipper som ligger til grunn for gjeldende fordeling av fellesgjeld og felleskostnadene.

 

Styret vil samtidig påse at borettslagets til enhver tid gjeldende husordensregler og vedtekter blir overholdt under ombygging av lokalene. Men det vil som i alle byggeprosesser være perioder hvor det kan medføre mer støy enn normalt. Dette vil hovedsakelig berører de nærliggende andeler.

 

Vedtak: Godkjent enstemmig

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Møtet ble hevet kl: 1955. Protokollen signeres av

 

Pål Bugge Haagenrud /s/                                            Pål Bugge Haagenrud /s/

Møteleder                                                                            Referent

 

Martin Berdahl Aamundsen /s/                                Are Valle Skjelvan /s/

Protokollvitne                                                                      Protokollvitne