7 des 2020

Økonomiskriv til beboere november 2020

Informasjon til beboere vedr. Borettslagets Økonomi - November 2020

I løpet av sensommeren/høsten har Styret i Borettslaget i samråd med varamedlem til styret, Siviløkonom Bjørn Vestgaard - som til daglig arbeider i Fornebu Forvaltning, arbeidet med å tilrettelegge det økonomiske for nødvendig vedlikehold og kommende oppgraderingsprosjekter.

The Studio er nye leietakere av lokalet i 16A. Én fast oppmerket P-plass medfølger utleielokalet. Utleier ber om at ingen andre anvender den, selv ikke til korte stopp. The Studio leier også foreløpig en parkeringsplass på styreplassene samt kjellerbod. Dette gir borettslaget en årlig inntekt på NOK 115.000. Denne ekstra inntekten kommer godt med i neste års budsjett. 

Fyringskostnadene som har ligget på ca NOK 2 millioner de siste årene er framover estimert til å ligge på cirka NOK 800.000 i året. Denne besparelsen er en direkte konsekvens av Bergvarme prosjektet.

Alle beløp er inkludert mva. Se bilde angående budsjettet.

Beløpet på «drift og vedlikehold» i budsjettet for 2021 med kr 2 165 000 må sees i sammenheng med at vi hadde penger på bok fra 01.01.20 på kr 1 278 000 som gjør at vedlikeholdsbudsjettet for 2021 er på kr 3 405 308.

Styret i samarbeid med Fornebu Forvaltnings Bjørn Vestgård har kommet frem til følgende finansieringsløsning:

Tidligere godkjent lån på generalforsamling på inntil kr 3 mill angående dør/calling og nøkkelsystem prosjekt benyttes det kr 2,5 mill. av.

Det store lånet som har avdragsfrihet ut 2020 vil bli forlenget med 1 år og låneopptak på 2,5 mill vil skje ca 01.03.21 i forbindelse med avslutning av dør prosjektet (hvis ikke covid-19 restriksjoner).

Ingen annen økning på felleskostnader for 2021 enn 3% indeksregulering.

Takprosjekt

Kraftig vind tidligere i høst resulterte i at en av takpipene av bly blåste av pipa mellom 16H og J. Heldigvis landet denne i snøfangeren. Det kunne fått katastrofale følger om den hadde falt ned og truffet tilfeldig forbipasserende. Det er presserende at dette følges opp. Styret har i bakkant av denne alvorlige nestenulykken inngått en avtale med OPAK om å befare alle pipene i tillegg til å vurdere takenes generelle tilstand. Dette er utført.

Styret har fått rapporten fra OPAK og den kan i sin helhet leses på: https://vibbo.no/myrahagen.

Kort oppsummert om tilstanden på tak og takpiper:

OPAK AS v/ Jan Skau har foretatt befaring og har vurdert takene i Myrahagen Borettslag. Takene er tekket i to forskjellige år. Takene i 16 A-C og 18 A-F (sannsynlig tekket om i midt på 1980-tallet) er vesentlig dårligere enn takene i 16 D-F og 16 G-J, (sannsynlig tekket om på 1990-tallet).

Tiltak

  • Pipetopper/blybeslag utbedres/fornyes snarlig, kr 570 000
  • Skader på antennemaster som er skjeve bør utbedres snarlig.
  • Takene i 16 A-C og 18 utbedres med full omtekking innen 3-5 år, ca kr 8,5-9 mill
  • Takene i 16 D-F og 16 G-J utbedres med full omtekking innen 10-15 år, ca kr 6,6-7 mill

Styret vil om ca 2-3 år på nytt få befart takene i 16 A-C og 18 A-F for å få en oppdatert tilstandsrapport om når full omtekking må iverksettes.

IN-ordning
Balkongene som ble oppført i 2007 er finansiert med lån som har IN-ordning. De som ikke allerede har dekket inn sin andel av dette lånet har to ganger i året mulighet til å betale hele eller deler av dette. Ta kontakt med OBOS om du ønsker å innfri din andel. 


Økning Felleskostnader
Som også nevnt i beboerskriv, så økes felleskostnader med 3% indeksregulering fra 01.01.21.
Dette er vanlig årlig praksis, da også varer og tjenester som borettslaget betaler for også øker.